ke hoach bo mon the duc nam 2012-2013 In
Thứ năm, 28 Tháng 3 2013 20:27

PhÇn thø nhÊt: kÕ ho¹ch gi¶ng dËy

----------------—²–---------------

I. C¨n cø x©y dùng kÕ ho¹ch

1. Mét sè th«ng tin c¸ nh©n

Hä  vµ tªn :  NguyÔn §×nh C­êng               Tuæi 35

Chç ë: Kim Xuyªn – T©n An – Yªn Dòng – B¾c Giang

Sè n¨m c«ng t¸c, gi¶ng dËy: 12 n¨m

Tr×nh ®é chuyªn m«n ®µo t¹o : §¹i häc TDTT.

Lµ gi¸o viªn giái :

             - CÊp tr­êng c¸c n¨m: 2001- 2002; 2002 – 2003; 2003 -2004; 2004 – 2005;

    2005 – 2006; 2006 – 2007; 2007 – 2008; 2008 – 2009; 2009 – 2010; 2010 – 2011; 2012 – 2013.

              - CÊp huyÖn c¸c n¨m: 2010 – 2011; 2011 - 2012

              - CÊp tØnh c¸c n¨m: 0.

§· cã SKKN, ®Ò tµiKH, §DDH cÊp tr­êng, huyÖn, cÊp ngµnh trë lªn :

2. C¸c nhiÖm vô ®­îc giao trong n¨m häc 2012 – 2013.

D¹y TD7,TD8,TD9.

KÕt qu¶ n¨m häc 2011 – 2012 vµ kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Çu n¨m häc cña c¸c líp ®­îc ph©n c«ng

Líp

Giái ( %)

Kh¸ ( %)

TB (%)

YÕu(%)

KÐm(%)

2011-2012

Kh¶o s¸t

2011-2012

Kh¶o s¸t

20112012

Kh¶o s¸t

2011-2012

Kh¶o s¸t

20112012

Kh¶o s¸t

TD6

63

20

15

40

38

3

10

 

 

 

 

TD7

82

27

20

43

42

12

20

 

 

 

 

TD8

67

19

14

40

39

8

14

 

 

 

 

TD9

61

16

12

35

36

10

13

 

 

 

 

Chung

273

82

61

158

155

33

57

 

 

 

 

 - Båi d­ìng häc sinh giái vµ phô ®¹o häc sinh yÕu kÐm:

+ Häc sinh giái :

- Qua c¸c tiÕt d¹y chän ra c¸c em cã ®ñ phÈm chÊt, n¨ng lùc phï hîp víi viÖc båi d­ìng häc sinh giái ®éng viªn c¸c em tham gia vµo c©u l¹c bé .

- Thùc hiÖn tõ 2 ®Õn 4 buæi chiÒu/ tuÇn

* Gi¸o viªn nghiªn cøu kü ch­¬ng tr×nh chuÈn bÞ tèt gi¸o ¸n gi¶ng d¹y, s­u tÇm c¸c tµi liÖu tham kh¶o, s¸ch n©ng cao bé ®Ò thi häc sinh giái c¸c n¨m tr­íc nh»m trang bÞ cho c¸c em nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vµ n©ng cao kÜ n¨ng kÜ x¶o trong tËp luyÖn TDTT .

     - RÌn cho c¸c em ãc quan s¸t, ph©n tÝch so s¸nh, tæng hîp kiÕn thøc, kü n¨ng häc vµ ghi nhí kiÕn thøc biÕt liªn hÖ thùc tÕ.

- RÌn kü n¨ng tËp luyÖn  vµ c¸ch thùc hiÖn ®éng t¸c, gi¶i quyÕt ®­îc c¸c t×nh huèng ®Æt ra.

- Th­êng xuyªn kiÓm tra ®¸nh gi¸ ý thøc, kÕt qu¶ häc tËp ®Ó cã sù ®iÒu chØnh phï hîp

* Häc sinh :

- Häc sinh ph¶i say mª t×m tßi häc hái ngoµi tËp luyÖn trªn líp cÇn ph¶i chñ ®éng t×m tßi kiÕn thøc trong tµi liÖu vµ tù tËp ë nhµ, ngoµi thùc tÕ ®Ó cã sù hiÓu biÕt s©u réng vÒ kiÕn thøc. N¾m v÷ng lÝ thuyÕt vËn dông gi¶i  quyÕt tèt c¸c bµi tËp trªn líp vµ c¸c bµi tËp n©ng cao t×m ra c¸c c¸ch gi¶i hay , tr×nh bµy khoa häc liªn hÖ vµ vËn dông tèt vµo thùc tiÔn

- X©y dùng tèt kÕ ho¹ch häc tËp ®Æt ra cho m×nh môc tiªu cÇn v­¬n tíi tõ ®ã cã sù lç lùc quyÕt t©m trong häc tËp .

+ Häc sinh yÕu kÐm :

- T×m hiÓu râ nguyªn nh©n dÉn ®Õn kÕt qu¶ häc tËp ch­a tèt vµ ®Æc ®iÓm cña tõng em .Th«ng qua ®ã cã gi¶i ph¸p xö lÝ phï hîp

- Yªu cÇu gia ®×nh cÇn quan t©m vµ phèi kÕt hîp tèt víi nhµ tr­êng nh»m gióp ®ì c¸c em tiÕn bé

-GV th­êng xuyªn quan t©m ®éng viªn , ®«n ®èc c¸c em tÝch cùc häc tËp tËp luyÖn TDTT. T¹o mèi quan hÖ th©n thiÖn gi÷a thÇy vµ trß tr¸nh sù tù ti mÆc c¶m cña c¸c em t¹o cho c¸c em niÒm tin vµ sù cÇu tiÕn bé g©y ®­îc høng thó trong häc tËp tõ ®ã ph¸t huy tÝnh tÝch cùc ®éc lËp vµ s¸ng t¹o cña c¸c em

- Th­êng xuyªn kiÓm tra viÖc tËp luyÖn trªn líp vµ bµi tËp ®­îc giao khi ë nha thiÕt kÕ©cchs tËp luyÖn phï hîp víi tr×nh ®é nhËn thøc cña tõng em,  cho ®iÓm khÝch lÖ c¸c em

- Thuêng xuyªn gi¶i quyÕt th¾c m¾c cña c¸c em vµo giê ra ch¬i hoÆc vµo mét sè buæi chiÒu , giê sinh ho¹t ngo¹i kho¸. cñng cè vµ hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc gióp cho c¸c em n¾m b¾t kiÕn thøc mét c¸ch hÖ thèng , hiÓu râ ®­îc b¶n chÊt vµ g¾c s©u kiÕn thøc.

- Phèi kÕt hîp víi gi¸o viªn bé m«n ,  ®oµn ®éi ,gia ®×nh häc sinh xö lÝ nghiªm kh¾c vµ chiÖt ®Ó ®èi víi c¸c em ch­a cã ý thøc häc tËp.

C«ng t¸c phô tr¸ch c©u l¹c bé TDTT.

Thµnh lËp c¸c c©u l¹c bé TDTT ngay tõ ®Çu n¨mTh­êng xuyªn kiÓm tra ®Çu giê truy bµi, tá chøc ®éi ngò c¸n bé líp cã n¨ng lùc nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc GVCN lu«n gi¸m s¸t c«ng viÖc cña líp quan t©m tíi tõng häc sinh täa m«i tr­êng tèt , hßa nh· vui vÎ khi c¸c con häc sinh tíi líp phÊn ®©u líp häc lµ ng«i nhµ th­ hai cña häc sinh.

KÕt hîp víi c¸c ®oµn thÓ trong nhµ tr­êng vµ c¸c tæ chøc x· héi gi¸o dôc HS c¸ biªt vµ gióp ®ì häc sinh cã hoµn c¶nh khã kh¨n.

 * Nh÷ng thuËn lîi khã kh¨n khi thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng

+  ThuËn lîi :

- Phßng GD& §T th­êng xuyªn tæ chøc c¸c chuyªn ®Ò ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc. Ph©n c«ng chuyªn m«n phï hîp víi n¨ng lùc vµ chuyªn ngµnh ®µo t¹o

-Tæ chuyªn m«n th­êng xuyªn quan t©m. LËp TKB hîp lý t¹o ®iÒu kiÖn sö dông ®å dïng dËy häc cã hiÖu qu¶ cao.

-Nhµ tr­êng cã ®å dïng d¹y häc phôc vô ®Ó d¹y häc.

- §­îc ph©n c«ng gi¶ng dËy ®óng chuyªn m«n gi¶ng dËy nªn c«ng t¸c chuÈn bÞ ®å dïng rÊt thuËn lîi.

-§Þa ph­¬ng quan t©m ®Õn gi¸o dôc , c¬ së vËt chÊt tr­êng líp khang trang , phßng häc  c¬ b¶n ®Çy ®ñ tiÖn nghi thiÕt bÞ gi¶ng  d¹y, PHHS quan t©m tíi viÖc häc cña HS

 - §Þa ph­¬ng cã  truyÒn thèng häc tËp. nhµ tr­êng nhiÒu n¨m cã kÕt qu¶ thi vµo cÊp 3 ®øng tèp ®Çu trong huyÖn vµ tØnh

      -L·nh ®¹o ®Þa ph­¬ng, nhµ tr­êng rÊt quan t©m ®Õn viÖc d¹y vµ häc

+  Khã kh¨n :

- §å dïng thiÕt bÞ gi¶ng d¹y cßn thiÕu so víi yªu cÇu

- VÒ häc sinh mét sè em cßn coi nhÑ bé m«n ch­a x¸c ®Þnh ®éng c¬ häc tËp ®óng ®¾n bªn c¹nh ®ã cßn cã nh÷ng em nhËn thøc cßn chËm cßn h¹n chÕ, l¹i Ýt ®­îc gia ®×nh quan t©m do vËy ®· lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng gi¶ng d¹y bé m«n.

II. C¸c chØ tiªu, nhiªm vô n¨m hoc 2012 - 2013:

1. Ch©t l­îng gi¶ng d¹y.

M«n

SÜ sè

H/S

Giái

Kh¸

T.B×nh

YÕu

KÐm

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

TD 6

63

15

24

40

63

8

13

 

 

 

 

TD 7

78

22

28

45

58

11

14

 

 

 

 

TD 8

64

12

18

42

66

10

16

 

 

 

 

TD 9

70

18

26

40

57

12

17

 

 

 

 

Chung

275

67

96

167

244

41

60

 

 

 

 

2. Båi d­ìng häc sinh giái ®¹t gi¶i

CÊp huyÖn : 11 HS c¸c c©u l¹c bé,  2 HS giái cÊp tØnh.

3. C«ng t¸c gi¶ng d¹y bé m«n :

Häc lùc :

Giái :.67 HS

Kh¸ : 167HS

§¹t : 41  HS

  Ch­a ®¹t : 0    HS

4. Chñ tr× kÕt hîp víi c«ng t¸c tù båi d­ìng :

+ Lµm míi ®å dïng : 2 ®å dïng

5. Dù giê : 34 tiÕt                   D¹y thÓ nghiÖm, thao gi¶ng : 4 tiÕt

6. ThÓ hiÖn phong trµo mçi gi¸o  cã Ýt nh©t mét ®æi míi , cuéc vËn ®éng

“ Mçi thµy c« gi¸o lµ tÊm g­¬ngvÒ ®¹o ®øc , tù häc vµ s¸ng t¹o ’’…….

7. Danh hiÖu:

           - Gi¸o viªn giái cÊp huyÖn 2012 – 2013.

                    - XÕp lo¹i thi ®ua cuèi n¨m: Tèt

III. KÕ ho¹ch vµ c¸c biÖn ph¸p

1. C¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn c¸c chØ tiªu nhiÖm vô n¨m häc:

a. §èi víi häc sinh :

  Yªu cÇu ®ñ dông cô häc tËp .

- Häc tèt c¸c tiÕt d¹y trong giê lªn líp.

- ¤n tËp c¸c ®éng t¸c GV cho vÒ nhµ.

- TÝch cùc thi ®ua häc tËp gióp ®ì nhau cïng tiÕn bé

b. §èi víi gi¸o viªn :

- Nghiªn cøu kü kiÕn thøc cña bµi tr­íc khi so¹n gi¶ng, so¹n bµi ®óng mÉu, ®óng ph­¬ng ph¸p ch¾t läc ®Çy ®ñ kiÕn thøc c¬ b¶n ®¶m b¶o tÝnh l«gic khoa häc

- §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc tæ chøc d¹y häc ( c¸ nh©n, nhãm líp ) chó träng ph­¬ng ph¸p d¹y häc hîp t¸c .

- ChuÈn bÞ ®ñ SGK vµ c¸c tµi liÖu phôc vô cho gi¶ng d¹y . §Ò nghÞ nhµ tr­êng mua s¾m trang bÞ thªm tµi liÖu tham kh¶o phôc vô cho viÖc båi d­ìng häc sinh giái.

- T¹o ®iÒu kiÖn tèi ®a ®ñ ph­¬ng tiÖn phôc vô cho gi¶ng d¹y

- ThiÕt kÕ bµi kiÓm tra phï hîp víi néi dung tõng tiÕt d¹y t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh tiÕp thu bµi tèt, tæ chøc ho¹t ®éng theo nhãm tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian d¹y häc ph¸t huy tÝnh tÝch cùc chñ ®éng cña häc sinh

- §äc vµ ghi chÐp tÝch luü kiÕn thøc x©y dùng c¸c chuyªn ®Ò

- Lu«n dù giê th¨m líp häc hái kinh nghiÖm ®ång nghiÖp ®¸nh gi¸ c«ng b»ng chÝnh x¸c c¸c giê d¹y.Coi träng c«ng t¸c kiÓm tra ®¸nh gi¸ viÖc tiÕp thu tri thøc cña H/s nh»m t×m ra ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y phï hîp .

- Tham gia tèt c¸c buæi sinh ho¹t chuyªn m«n do phßng vµ së tæ chøc .

    Thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ yªu cÇu ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc cña gi¸o viªn , chó träng båi d­ìng ph­¬ng ph¸p häc tËp cho häc sinh ®Æc biÖt gióp häc sinh tù ®¸nh gi¸ vÒ b¶n th©n ,chñ ®éng tiÕp thu kiÕn thøc c¬ b¶n, hiÓu bµi ngay trªn líp , sö dông hiÖu qu¶ ®å dïng thiÕt bÞ d¹y häc , nghiªm tóc trong kiÓm tra ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i häc sinh theo yªu cÇu thùc chÊt ph¶n ¸nh ®óng chÊt l­îng d¹y vµ häc kh¾c phôc bÖnh thµnh tÝch trong ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i häc sinh vµ cho häc sinh lªn líp kh«ng ®óng víi n¨ng lùc.

   Cố gắng rèn luyện học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức thái độ học tập nghiêm túc, học hỏi kiến thức kinh nghiệm của các đồng nghiệp trong đơn vị, và cả đơn vị bạn. Có ý thức tự học tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ do ngành phát động. Tích cực sưu tầm,  nghiên cứu các tài liệu, sách báo, mạng In-tơ-nét để nâng cao trình độ chuyên môn. Tận dụng tối đa các phương tiện, thiết bị dạy học để phục vụ bài giảng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Bản thân đã tích cực tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, làm mới đồ dùng dạy học. Không ngừng tham gia đóng góp ý kiến với các thành viên trong tổ chuyên môn để cùng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác của đơn vị.

* Häc sinh giái :

- Qua c¸c tiÕt d¹y chän ra c¸c em cã ®ñ phÈm chÊt, n¨ng lùc phï hîp víi viÖc båi d­ìng häc sinh giái ®éng viªn c¸c em tham gia vµo c©u l¹c bé .

- Thùc hiÖn tõ 2®Õn 4buæi chiÒu/ tuÇn

* Gi¸o viªn nghiªn cøu kü ch­¬ng tr×nh chuÈn bÞ tèt gi¸o ¸n gi¶ng d¹y, s­u tÇm c¸c tµi liÖu tham kh¶o, s¸ch n©ng cao bé ®Ò thi häc sinh giái c¸c n¨m tr­íc nh»m trang bÞ cho c¸c em nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vµ n©ng cao to¸n  häc .

- Th­êng xuyªn kiÓm tra ®¸nh gi¸ ý thøc, kÕt qu¶ häc tËp ®Ó cã sù ®iÒu chØnh phï hîp

* Häc sinh :

- Häc sinh ph¶i say mª t×m tßi häc hái ngoµi kiÕn thøc trªn líp cÇn ph¶i chñ ®éng t×m tßi kiÕn thøc trong tµi liÖu, ngoµi thùc tÕ ®Ó cã sù hiÓu biÕt s©u réng vÒ kiÕn thøc. N¾m v÷ng lÝ thuyÕt vËn dông gi¶i  quyÕt tèt c¸c bµi tËp n©ng cao t×m ra c¸c c¸ch tËp hay liªn hÖ vµ vËn dông tèt vµo thùc tiÔn

- X©y dùng tèt kÕ ho¹ch häc tËp ®Æt ra cho m×nh môc tiªu cÇn v­¬n tíi tõ ®ã cã sù lç lùc quyÕt t©m trong häc tËp .

- T×m hiÓu râ nguyªn nh©n dÉn ®Õn kÕt qu¶ häc tËp ch­a tèt vµ ®Æc ®iÓm cña tõng em .Th«ng qua ®ã cã gi¶i ph¸p xö lÝ phï hîp

- Yªu cÇu gia ®×nh cÇn quan t©m vµ phèi kÕt hîp tèt víi nhµ tr­êng nh»m gióp ®ì c¸c em tiÕn bé

-GV th­êng xuyªn quan t©m ®éng viªn , ®«n ®èc c¸c em tÝch cùc häc tËp T¹o mèi quan hÖ th©n thiÖn gi÷a thÇy vµ trß tr¸nh sù tù ti mÆc c¶m cña c¸c em t¹o cho c¸c em niÒm tin vµ sù cÇu tiÕn bé g©y ®­îc høng thó trong häc tËp tõ ®ã ph¸t huy tÝnh tÝch cùc ®éc lËp vµ s¸ng t¹o cña c¸c em

- Th­êng xuyªn kiÓm tra viÖc häc tËp trªn líp  vµ ë nhµ, c¸c bµi tËp ®­îc giao  thiÕt kÕ c©u hái phï hîp víi tr×nh ®é nhËn thøc cña tõng em,  cho ®iÓm khÝch lÖ c¸c em

- Thuêng xuyªn gi¶i quyÕt th¾c m¾c cña c¸c em vµo giê ra ch¬i hoÆc vµo mét sè buæi chiÒu , giê sinh ho¹t ngo¹i kho¸. cñng cè vµ hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc gióp cho c¸c em n¾m b¾t kiÕn thøc mét c¸ch hÖ thèng , hiÓu râ ®­îc b¶n chÊt vµ g¾c s©u kiÕn thøc.

- Phèi kÕt hîp víi gi¸o viªn bé m«n ,  ®oµn ®éi ,gia ®×nh häc sinh xö lÝ nghiªm kh¾c vµ chiÖt ®Ó ®èi víi c¸c em ch­a cã ý thøc häc tËp.