de khao sat chat luong dau nam toan6 In
Thứ tư, 27 Tháng 3 2013 21:37


Trường THCS Cảnh Thụy
           ĐỀ KHẢO SÁT  ĐẦU NĂM
                      Năm học 2012-2013                         
         Môn:    Toán 6    90 phút
    §iÓm                 
                    
        Ngày       tháng 9 năm 2012    
        Họ và tên    ……………………………………………    Lớp…..

A. TRẮC NGHIỆM (2đ) Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng

Câu 1. Tập hợp A là tập hợp con của tập hợp B kí hiệu là.
    A. AB        B. AB        C. A B        D. A B
Câu 2. Cho X = {1;2;4;7} trong các tập hợp sau đây tập hợp nào là tập hợp con của X?
    A.{1;1}        B.{1;4}        C.{2;5}        D.{3;7}
Câu 3. Số phần tử của tập hợp M ={97; 98; 99; …;200} là.
    A. 97            B. 200        C. 103        D. 104
Câu 4. Cho ba chữ số 3; 6; 8 . Viết được bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số khác nhau từ ba chữ số trên?
    A. 3            B. 4            C. 5            D. 6
Câu 5. Trong tập hợp số tự nhiên, điều kiện để có hiệu a – b là.
    A. a < b        B. a > b        C. a ≥ b        D. a = b
Câu 6. Cho phép chia 1153 : 4 số dư trong phép chia trên là.
    A. 0            B. 1            C. 2            D. 3
Câu 7. Hai đường thẳng a và b cắt nhau tại điểm M, thì ta có:
    A. M  a và M  b            B. M  a và M  b
    C. M  a và M  b            B. M  a và M  b

B. TỰ LUẬN (8đ)
Bài 1: Tính hợp lý
a) 86 + 37 – 24           b) 27.64 + 27.35    +27        c) 25.3.4.7

……………………………….      ………………………………..    ………………………………..
……………………………….      ………………………………..    ………………………………..
……………………………….      ………………………………..    ………………………………..
……………………………….      ………………………………..    ………………………………..
……………………………….      ………………………………..    ………………………………..

d) 1 + 2 + 3 + 4 +…+ 99 + 100……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2: Tìm x, biết.
a) x + 12 = 34                       b) 124 + (2012 – 2x) = 300

……………………………………………….    ………………………………………………………..
……………………………………………….    ………………………………………………………..
……………………………………………….    ………………………………………………………..
……………………………………………….    ………………………………………………………..
……………………………………………….    ………………………………………………………..
……………………………………………….    ………………………………………………………..
……………………………………………….    ………………………………………………………..
……………………………………………….    ………………………………………………………..

Bài 3: Một lớp học có 40 học sinh , trong đó có   số học sinh giỏi Toán,   số học sinh giỏi Văn. Hỏi lớp học có bao nhiêu học sinh giỏi Toán, bao nhiêu học sinh giỏi Văn?

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Bài 4:
a) Vẽ hình theo diễn đạt sau:  Cho đường thẳng a, điểm M thuộc đường thẳng a và điểm N không thuộc đường thẳng a. Trên đường thẳng a lấy hai điểm P và Q. Kẻ đường thẳng b đi qua hai điểm P và N.    
b) Trong hình vừa vẽ có ba điểm nào thẳng hàng, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
c) Tìm giao điểm của hai đường thẳng a và b?

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 14 Tháng 10 2013 15:30