violimpic vong 12 In
Thứ sáu, 29 Tháng 3 2013 22:19

Chị hơn em 6 tuổi. Tuổi của chị cách đây 2 năm gấp 2 lần tuổi của em. Tuổi của em hiện nay là .

Câu 2:
Học sinh ba lớp 7A, 7B, 7C phải trồng và chăm sóc 50 cây xanh, lớp 7A có 36 học sinh, lớp 7B có 30 học sinh, lớp 7C có 34 học sinh. Lớp 7A phải trồng và chăm sóc số cây xanh là . (Biết số cây tỉ lệ với số học sinh).

Câu 3:
Nếu mua 3 quyển vở phải trả 13 nghìn đồng. Vậy nếu mua 45 quyển vở cùng loại thì phải trả số tiền là  nghìn đồng.

Câu 4:
Một nhân viên soạn văn bản có thể gõ được 145 ký tự trong 3,5 phút. Trong 2,8 giờ người đó có thể gõ được số kí tự là .

Câu 5:
Cho tam giác ABC vuông tại A có AC =  cm, AB =  cm.Độ dài cạnh BC là  cm.

Câu 6:
Cho
ABC =MPN . Nếu số đo của ba góc B; M; C tỉ lệ thuận với ba số 4;5;3  thì số đo góc A bằng  

Câu 7:
Khối 7 của một trường THCS có 3 lớp 7A, 7B, 7C. Tổng số học sinh của 2 lớp 7A và 7B là 85 học sinh. Nếu chuyển 10 học sinh từ lớp 7A sang lớp 7C thì số học sinh của 3 lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ thuận với các số 7, 8, 9. Tổng số học sinh khối 7 của trường đó là  học sinh.

Câu 8:
Đại lượng  tỉ lệ thuận với đại lượng  theo hệ số tỉ lệ là . Đại lượng  tỉ lệ thuận với đại lượng  theo hệ số tỉ lệ là . Vậy đại lượng  tỉ lệ thuận với đại lượng  theo hệ số tỉ lệ là .

Câu 9:
Đại lượng  tỉ lệ thuận với đại lượng  theo hệ số tỉ lệ là . Đại lượng  tỉ lệ thuận với đại lượng  theo hệ số tỉ lệ là . Đại lượng  tỉ lệ thuận với đại lượng  theo hệ số tỉ lệ là . Vậy đại lượng  tỉ lệ thuận với đại lượng  theo hệ số tỉ lệ là .

Câu 10:
Biết 6 người ăn 15 ngày hết 30 kg gạo. vậy 15 người ăn 4 ngày hết bao nhiêu kilôgam gạo?Kết quả là  kg.

Thời Gian : 

BÀI THI SỐ

Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 1:
Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 3 thì y = - 6.Giá trị y khi x = 2 là 

Câu 2:
Ba đơn vị kinh doanh A, B, C góp vốn theo tỉ lệ 4; 5; 7. Biết tổng số tiền lãi sau một năm là 240 triệu đồng và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã góp. Đơn vị A sau một năm được chia số tiền lãi là  triệu đồng.

Câu 3:
Chị hơn em 6 tuổi. Tuổi của chị cách đây 2 năm gấp 2 lần tuổi của em. Tuổi của em hiện nay là .

Câu 4:
Cho tam giác    Gọi  là trung điểm của . Khi đó  =  

Câu 5:
Biết 7 người ăn 8 ngày hết 28 kg gạo. vậy 5 người ăn 6 ngày hết bao nhiêu kilôgam gạo?Kết quả là kg.

Câu 6:
Đại lượng  tỉ lệ thuận với đại lượng  theo hệ số tỉ lệ là . Đại lượng  tỉ lệ thuận với đại lượng  theo hệ số tỉ lệ là . Vậy đại lượng  tỉ lệ thuận với đại lượng  theo hệ số tỉ lệ là .

Câu 7:
Khối 7 của một trường THCS có 3 lớp 7A, 7B, 7C. Tổng số học sinh của 2 lớp 7A và 7B là 85 học sinh. Nếu chuyển 10 học sinh từ lớp 7A sang lớp 7C thì số học sinh của 3 lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ thuận với các số 7, 8, 9. Tổng số học sinh khối 7 của trường đó là  học sinh.

Câu 8:
Cho
ABC =DEF. Biết AB + DF - EF = 18 cm, độ dài AB ; AC và EF tỉ lệ thuận với ba số 5; 7 và 9. Khi đó, chu vi tam giác ABC bằng  cm.

Câu 9:
Hai cuộn dây điện có các chiều dài tỉ lệ thuận với 7 và 12. Biết rằng cuộn này dài hơn cuộn kia 15 m.Độ dài của cả hai cuộn dây điện là  mét.

Câu 10:
Cho tam giác vuông ABC có tỉ số các cạnh góc vuông là 3 : 4, chu vi của tam giác bằng 48 cm. Độ dài cạnh huyền của tam giác là  cm.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 29 Tháng 3 2013 22:19